Công bố Báo cáo kết quả phân phối Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/CASH-01

Công bố Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm MBB

Trở về
Công bố Báo cáo kết quả phân phối Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/CASH-01

18/06/2019

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Số: 572/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm MBB

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                    SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                               72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                              028-38242897

Người thực hiện công bố thông tin:       Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                 Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                          (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo kết quả phân phối Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/CASH-01 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/6/2019: vui lòng tải tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI