Công bố Báo cáo Thường niên & Báo cáo Phát triển Bền vững 2018

Công bố Báo cáo Thường niên & Báo cáo Phát triển Bền vững 2018 

Trở về
Công bố Báo cáo Thường niên & Báo cáo Phát triển Bền vững 2018

10/04/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Số: 300/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo Thường niên & Báo cáo Phát triển Bền vững 2018                                                    

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Địa chỉ:                                                     72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan):                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Loại thông tin công bố:                             24 giờ    72 giờ     bất thường    theo yêu cầu    (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

  1. Báo cáo Thường niên 2018: tại đây
  2. Báo cáo Phát triển Bền vững 2018: tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2019 tại đường dẫn: http://ar.ssi.com.vn  

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                               Người được ủy quyền công bố thông tin

                                                  

  Nguyễn Hồng Nam

                                                                                                Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI