Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Trở về
Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

25/01/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019
Số: 63/2019/CV-SSIHO
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 
Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
Công ty:                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Mã chứng khoán:                                      SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                 028-38242897
Fax:                                                            028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:           Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố:                              24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    (X) định kỳ
Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán SSI. Vui lòng tải báo cáo tại đây
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 
Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI