Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công bố Biên bản họp và Nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên 2019

Trở về
Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

26/04/2019

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Số: 383/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

  1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25/4/2019 (“ĐHĐCĐ 2019”): vui lòng tải tại đây
  2. Bổ nhiệm người nội bộ, ông Nguyễn Hồng Nam và ông Phạm Viết Muôn làm thành viên Hội đồng Quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/4/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

                                                                                                         

Công ty cổ phần chứng khoán SSI