Công bố Giấy chứng nhận Chào bán chứng quyền có bảo đảm FPT, HPG và MWG

Công bố Giấy chứng nhận Chào bán chứng quyền có bảo đảm FPT, HPG và MWG

Trở về
Công bố Giấy chứng nhận Chào bán chứng quyền có bảo đảm FPT, HPG và MWG

21/06/2019

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Số: 593/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy chứng nhận Chào bán chứng quyền có bảo đảm FPT, HPG và MWG

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                      SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) như sau:

1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 39/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/06/2019 đối với Chứng quyền HPG/3M/SSI/C/EU/CASH-01 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

2. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 40/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/06/2019 đối với Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/CASH-01 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

3. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 41/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/06/2019 đối với Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/CASH-01 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

4. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 42/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/06/2019 đối với Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

5. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 43/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/06/2019 đối với Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/CASH-01 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Vui lòng xem Giấy chứng nhận tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/6/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

                                                                                                      

Công ty cổ phần chứng khoán SSI