Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 8 của Chi nhánh Hà Nội

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 8 của Chi nhánh Hà Nội

Trở về
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 8 của Chi nhánh Hà Nội

01/04/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 450/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

thay đổi lần thứ 8 của Chi nhánh Hà Nội

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 

 

Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Loại thông tin công bố:
 
 (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 

Nội dung thông tin công bố:

  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 8 ngày 27/03/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội) được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, do thực hiện thủ tục thay đổi Người đứng đầu chi nhánh.
  • Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 8: 01/04/2024.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI