Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ

Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ

Trở về
Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ

17/05/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024
 

Số: 685/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 
 
Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 16/5/2024 điều chỉnh Giấy phép hoạt động số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2000 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:
  • Vốn điều lệ cũ: 15.011.301.370.000 đồng
  • Vốn điều lệ mới: 15.111.301.370.000 đồng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/5/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI