Công bố kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công bố kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Trở về
Công bố kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

23/02/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024
 

Số: 286/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng

chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 
  1. Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2024 với hình thức họp trực tiếp.
  2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 19/03/2024.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI