Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị SSI phiên họp ngày 25/10

Công bố Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành lập Tiểu ban Chiến lược và Phát triển trực thuộc

Trở về
Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị SSI phiên họp ngày 25/10

25/10/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Số: 1254/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/04 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 thành lập Tiểu ban Chiến lược và Phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị 

Vui lòng xem tài liệu tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI