Công bố Quyết định cập nhật Điều lệ công ty

Công bố Quyết định cập nhật Điều lệ công ty 

Trở về
Công bố Quyết định cập nhật Điều lệ công ty

20/05/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2024
 

Số: 691/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định cập nhật Điều lệ công ty 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 
 
Quyết định số 25/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 20/5/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới 15.111.301.370.000 đồng phù hợp với Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/GPĐC-UBCK ngày 16/5/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI