Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG1904, CHPG1905, CFPT1902, CFPT1903, CMWG1904

Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm  CHPG1904, CHPG1905, CFPT1902, CFPT1903, CMWG1904

Trở về
Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG1904, CHPG1905, CFPT1902, CFPT1903, CMWG1904

11/07/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2019

Số: 693/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CHPG1904, CHPG1905, CFPT1902, CFPT1903, CMWG1904

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Các Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

  • Số 257/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2019 đối với Mã chứng quyền CHPG1904
  • Số 256/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2019 đối với Mã chứng quyền CHPG1905
  • Số 254/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2019 đối với Mã chứng quyền CFPT1902
  • Số 255/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2019 đối với Mã chứng quyền CFPT1903
  • Số 253/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2019 đối với Mã chứng quyền CMWG1904
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI