Công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

17/01/2024

TP. Hồ Chí Minh, 17 tháng 01 năm 2024
 

Số: 109/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/01/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền với 11 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây do đáo hạn:

 1. Quyết định số 32/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CVPB2308.
 2. Quyết định số 33/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CFPT2307.
 3. Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CHPG2325.
 4. Quyết định số 35/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CVHM2309.
 5. Quyết định số 36/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CTCB2304.
 6. Quyết định số 37/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CSTB2321.
 7. Quyết định số 38/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CMWG2307.
 8. Quyết định số 39/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CMSN2309.
 9. Quyết định số 40/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CMBB2308.
 10. Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CACB2303.
 11. Quyết định số 42/QĐ-SGDHCM ngày 16/01/2024 hủy niêm yết chứng quyền CVRE2310.
Vui lòng tải tài liệu tại đây
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI