Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết 05 chứng quyền có bảo đảm và Quyết định chấp thuận niêm yết 23 chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết 05 chứng quyền có bảo đảm và Quyết định chấp thuận niêm yết 23 chứng

Trở về
Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết 05 chứng quyền có bảo đảm và Quyết định chấp thuận niêm yết 23 chứng quyền có bảo đảm

05/07/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024
 

Số: 1063/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết 05 chứng quyền có bảo đảm

và Quyết định chấp thuận niêm yết 23 chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Loại thông tin công bố:
 
 (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:  
 • Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi đăng ký niêm yết 05 chứng quyền có bảo đảm do chào bán bổ sung sau đây:
 1. Quyết định số 373/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận thay đổi niêm yết Chứng quyền VPB/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVPB2315)
 2. Quyết định số 374/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận thay đổi niêm yết Chứng quyền STB/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CSTB2328)
 3. Quyết định số 375/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận thay đổi niêm yết Chứng quyền MSN/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CMSN2313)
 4. Quyết định số 376/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận thay đổi niêm yết Chứng quyền VHM/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVHM2313)
 5. Quyết định số 377/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận thay đổi niêm yết Chứng quyền MWG/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CMWG2314)
 • Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết 23 chứng quyền có bảo đảm sau đây:
 1. Quyết định số 385/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CMSN2402)
 2. Quyết định số 386/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CHPG2405)
 3. Quyết định số 387/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVHM2404)
 4. Quyết định số 388/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CSTB2405)
 5. Quyết định số 389/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVNM2403)
 6. Quyết định số 390/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CSTB2407)
 7. Quyết định số 391/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VPB/6M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVPB2406)
 8. Quyết định số 392/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CMWG2404)
 9. Quyết định số 393/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CHPG2404)
 10. Quyết định số 394/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CACB2402)
 11. Quyết định số 395/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVPB2405)
 12. Quyết định số 396/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VPB/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVPB2404)
 13. Quyết định số 397/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền TCB/6M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CTCB2402)
 14. Quyết định số 398/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền MSN/6M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CMSN2403)
 15. Quyết định số 399/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VHM/6M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVHM2405)
 16. Quyết định số 400/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VNM/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVNM2404)
 17. Quyết định số 401/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VIC/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVIC2403)
 18. Quyết định số 402/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VIC/6M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVIC2402)
 19. Quyết định số 403/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền STB/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CSTB2406)
 20. Quyết định số 404/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVRE2403)
 21. Quyết định số 405/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVRE2404)
 22. Quyết định số 406/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VIB/5M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVIB2404)
 23. Quyết định số 407/QĐ-SGDHCM ngày 04/7/2024 chấp thuận niêm yết Chứng quyền VIB/4M/SSI/C/EU/Cash-16 (Mã chứng quyền: CVIB2403)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI