Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền CHPG1905 và CFPT1903

Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền CHPG1905 và CFPT1903

Trở về
Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền CHPG1905 và CFPT1903

18/09/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2019

Số: 1005/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền CHPG1905 và CFPT1903

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 379/QĐ-SGDHCM và 380/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/09/2019 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đối với Mã chứng quyền CFPT1903 và CHPG1905 do chào bán bổ sung: vui lòng tải tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI