Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền

Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền 

Trở về
Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền

11/01/2024

TP. Hồ Chí Minh, 11 tháng 01 năm 2024
 

Số: 83/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 11 mã chứng quyền CACB2303, CFPT2307, CHPG2325, CMBB2308, CMSN2309, CMWG2307, CSTB2321, CTCB2304, CVHM2309, CVPB2308, CVRE2310 do đáo hạn.

Vui lòng tải tài liệu tại đây
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI