Công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mã chứng quyền CHPG2324

Công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mã chứng quyền CHPG2324

Trở về
Công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mã chứng quyền CHPG2324

18/12/2023

TP. Hồ Chí Minh, 18 tháng 12 năm 2023
 

Số: 2068/2023/CV-SSIHO

V/v:Công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

để thực hiện mã chứng quyền CHPG2324

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
Nội dung thông tin công bố:
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mã chứng quyền CHPG2324 do đáo hạn
 
Vui lòng tải tài liệu tại đây.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI