Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Trở về
Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

20/02/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024
 

Số: 261/2024/CV-SSIHO

V/v: Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:
 
  • Ông: Nguyễn Đức Thông
  • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
  • Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
  • Thời hạn bổ nhiệm: Năm (05) năm kể từ ngày 01/3/2024
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm: Không áp dụng

 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI