Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Trở về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

03/04/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024
 

Số: 474/2024/CV-SSIHO

V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

và người có liên quan của Người nội bộ

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
24 giờ  (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 
 
Căn cứ Công Văn số 2104/UBCK-QLKD ngày 02/04/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Văn bản số 472/2024/CV-SSIHO ngày 03/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thay mặt cho Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ là cán bộ nhân viên SSI thực hiện công bố thông tin “Thông báo giao dịch mua cổ phiếu SSI theo chương trình lựa chọn cho người lao động” theo Danh sách đính kèm.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI