Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Trở về

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

07/03/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2019

Số: 166/2019/CV-SSIHO

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                      SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 01/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/3/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI