Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội

Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội

Trở về
Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội

15/03/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Số: 377/2024/CV-SSIHO

V/v: Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 

 

Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Loại thông tin công bố:
 
 (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội số 305/QĐ-UBCK ngày 14/3/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội số 84/QĐ-UBCK ngày 18/7/2002 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp như sau:

1. Thông tin trước khi thay đổi:
  • Giám đốc Chi nhánh Hà Nội trước thay đổi: Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

2. Thông tin sau khi thay đổi:

  • Giám đốc Chi nhánh Hà Nội sau khi thay đổi: Ông Lê Hải Nam
3. Lí do thay đổi (nếu có): Thay đổi cơ cấu nhân sự
4. Ngày có hiệu lực: 14/3/2024
5. Ngày nhận được Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của công ty chứng khoán: 15/3/2024
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI