Thông báo tái bổ nhiệm Trưởng Ủy ban kiểm toán

Thông báo tái bổ nhiệm Trưởng Ủy ban kiểm toán

Trở về
Thông báo tái bổ nhiệm Trưởng Ủy ban kiểm toán

17/05/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024
 

Số: 679/2024/CV-SSIHO

V/v:Thông báo tái bổ nhiệm Trưởng Ủy ban kiểm toán

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 
 
Căn cứ Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc tái bổ nhiệm chức danh Trưởng Ủy ban kiểm toán, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ủy ban kiểm toán Công ty như sau:
 
Trường hợp tái bổ nhiệm:
  • Ông: Phạm Viết Muôn
  • Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Trưởng Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
  • Chức vụ được tái bổ nhiệm: Trưởng Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2024 – 2029)
  • Chức vụ sau khi tái bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2024 – 2029)
  • Lý do tái bổ nhiệm: Theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty
  • Thời hạn tái bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ từ năm 2024 đến năm 2029
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/5/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI