Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 31

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 31

Trở về
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 31

04/06/2024

TP. Hồ Chí Minh, 04 tháng 6 năm 2024
 

Số: 770/2024/CV-SSIHO

V/v: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

lần thứ 31

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
 
Loại thông tin công bố:
 
 (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 
 
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 thay đổi lần thứ 31 ngày 28/5/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:
 
1. Thông tin trước khi thay đổi: 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 thay đổi lần thứ 30 ngày 21/4/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp:
  • Vốn điều lệ: 15.011.301.370.000 đồng (Mười lăm nghìn không trăm mười một tỷ ba trăm lẻ một triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
  • Tổng số cổ phần: 1.501.130.137 cổ phần
2. Thông tin sau khi thay đổi:
  • Vốn điều lệ: 15.111.301.370.000 đồng (Mười lăm nghìn một trăm mười một tỷ ba trăm lẻ một triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
  • Tổng số cổ phần: 1.511.130.137 cổ phần
3. Lý do thay đổi: Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 16/5/2024 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty
 
4. Ngày có hiệu lực: 28/5/2024
 
5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi: 04/6/2024
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/6/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI