Báo cáo vĩ mô

Đấu giá mới nhất

Báo cáo vĩ mô
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (13/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã giảm từ mức 8.89x (06/07/2012) xuống 8.92x (13/07/2012). Vn-Index đã tăng từ 415,44 điểm vào ngày 06/07/2012 lên 416,98 điểm vào ngày 13/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,03x. Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 8 cổ phiếu.

17/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (06/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã giảm từ mức 9.22x (29/06/2012) xuống 8.89x (06/07/2012). Vn-Index đã giảm từ 422,37 điểm vào ngày 29/06/2012 xuống 415,44 điểm vào ngày 06/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 7,99x.

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 9 cổ phiếu.

09/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (29/06/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 64 công ty đã tăng từ mức 9.03x (22/06/2012) lên 9.22x (29/06/2012). Vn-Index đã giảm từ 427,17 điểm vào ngày 22/06/2012 xuống 422,37 điểm vào ngày 29/06/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,35x.

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 27 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 11 cổ phiếu.

02/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (22/06/2012)

Từ tuần này, chúng tôi cung cấp thêm ước tính năm 2013 cho 63 công ty trong danh mục. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu bình quân năm 2013 là 15,9% và tăng trưởng lợi nhuận ròng bình quân là 15,3%. Theo đó, PE năm 2013 là 7,83x, thấp hơn 9,03x của năm 2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2013 là 6,99x, chúng tôi cho rằng đây là mức khá hấp dẫn.

25/06/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (15/06/2012)

PE 2012 của 62 công ty đã tăng từ mức 9.04x (08/06/2012) lên 9.05x (15/06/2012). Vn-Index đã tăng từ 432,9 điểm vào ngày 08/06/2012 lên 433,09 điểm vào ngày 15/06/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 7,95x.

Tuần này, chúng tôi khuyến nghị MUA 26 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 23 cổ phiếu.

18/06/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (08/06/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 63 công ty đã giảm từ mức 9.19x (01/06/2012) xuống 9.04x (08/06/2012). Vn-Index đã tăng từ 428,80 điểm vào ngày 01/06/2012 lên 432,9 điểm vào ngày 08/06/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,02x.

Tuần này, chúng tôi khuyến nghị MUA 22 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 23 cổ phiếu.

11/06/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (01/06/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 64 công ty đã giảm từ mức 9.38x (25/05/2012) xuống 9.19x (01/06/2012). Vn-Index đã giảm từ 437,38 điểm vào ngày 25/05/2012 xuống 428,80 điểm vào ngày 01/06/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 7,93x.

Bình quân tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận của 63 công ty trong năm 2012 là 12,7% và 14,0%.

Chúng tôi cập nhật khuyến nghị MUA 23 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, và khuyến nghị BÁN có 21 cổ phiếu.

04/06/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (25/05/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 62 công ty đã tăng từ mức 8.86x (18/05/2012) lên 9.11x (25/05/2012). Vn-Index đã tăng từ 434,95 điểm vào ngày 18/05/2012 lên 437,38 điểm vào ngày 25/05/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,03x.

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 19 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và cập nhật khuyến nghị BÁN có 20 cổ phiếu.

28/05/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (18/05/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 62 công ty đã giảm từ mức 9.71x (ngày 11/05/2012) xuống 8.86x (18/05/2012). Vn-Index đã giảm mạnh từ 480,10 điểm vào ngày 11/05/2012 lên 434,95 điểm vào ngày 18/05/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 7,57x. Bình quân tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận của 62 công ty trong năm 2011 là 26,5% và 12%; trong năm 2012 là 12,8% và 15%.

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 22 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 21 cổ phiếu.

18/05/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (11/05/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 62 công ty đã tăng nhẹ từ mức 9.54x (ngày 04/05/2012) lên 9.71x (11/05/2012). Vn-Index đã tăng từ 476,32 điểm vào ngày 04/05/2012 lên 480,10 điểm vào ngày 11/05/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,33x. Chúng tôi khuyến nghị MUA 15 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, và khuyến nghị BÁN có 29 cổ phiếu.

14/05/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (04/05/2012)

Chúng tôi khuyến nghị MUA 5 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, bao gồm ABT, FPT, VNM, CTG, và IMP. Cập nhật khuyến nghị BÁN có 38 cổ phiếu, bao gồm PVF (chênh lệch giá -45%), QCG (-43%), TAC (-42%), OCH, IJC (-41%),...Đây là những ước tính của nhóm nghiên cứu và giá mục tiêu dựa trên ước tính EPS trong tương lai và mức PE kỳ vọng.

04/05/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (20/04/2012)

Chúng tôi khuyến nghị MUA 6 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, bao gồm ABT, FPT, CSM, VNM, KDH, và BMP. Cập nhật khuyến nghị BÁN có 37 cổ phiếu, bao gồm NTL (chênh lệch giá -47%), TAC (-44%), QCG (-41%), OCH, IJC, KBC (-40%),... Đây là những ước tính của nhóm nghiên cứu và giá mục tiêu dựa trên ước tính EPS trong tương lai và mức PE kỳ vọng.

20/04/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (13/04/2012)

Chúng tôi khuyến nghị MUA 6 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, bao gồm ABT, VOS, PGS, CSM, VNM, và IMP. Cập nhật khuyến nghị BÁN có 34 cổ phiếu, bao gồm NTL (chênh lệch giá -44%), QCG (-43%), TAC, PVF (-39%), KBC (-37%),...Bình quân tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận của 63 công ty trong năm 2011 là 26,4% và 11,9%; trong năm 2012 là 15% và 13,7%.

13/04/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (06/04/2012)

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 6 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, bao gồm ABT, KDH, PGS, CSM, VNM, IMP. Chúng tôi mới chuyển các cổ phiếu DRC, FPT, HVG, HAG, ITC và REE từ khuyến nghị MUA xuống khuyến nghị NẮM GIỮ do gần đây giá các cổ phiếu này đã tăng mạnh. Cập nhật khuyến nghị BÁN có 32 cổ phiếu, bao gồm SJS (chênh lệch giá -51%), STB (-46%), PVF (-37%), IJC, DIG (-35%),...Bình quân tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận của 62 công ty trong năm 2011 là 26,6% và 4,0%; trong năm 2012 là 16,1% và 14,1%.

06/04/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (30/03/2012)

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 12 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, bao gồm ABT, DRC, FPT, HVG, KDH, PGS, REE, CSM, VNM, IMP, HAG, và ITC. Chúng tôi mới thêm hai cổ phiếu HAG và ITC vào danh mục khuyến nghị MUA do giá cổ phiếu đã về mức hấp dẫn.Trong khi đó, cập nhật khuyến nghị BÁN có 29 cổ phiếu, bao gồm SJS (chênh lệch giá -50%), STB (-44%), ITA (-31%), IJC (-31%),...Bình quân tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận của 62 công ty trong năm 2011 là 26,6% và 4,0%; trong năm 2012 là 16,0% và 14,9%.

30/03/2012

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI