Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan

25/12/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Số: 1289/2018/CV-SSIHO
V/v: Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn
cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 
Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
Công ty:                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Mã chứng khoán:                                                             SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                                         72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                                        028-38242897
Fax:                                                                                  028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:                                 Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                                          Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố                                                     24 giờ    (X) bất thường    theo yêu cầu    định kỳ
 
Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI báo cáo kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan đính kèm. Tải tại đây
Thời gian thực hiện giao dịch: 25/12/2018
 
Phương thức thực hiện giao dịch: mua trực tiếp từ tổ chức phát hành
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 
Đại diện tổ chức
Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT
 
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần chứng khoán SSI