CBTT mẫu dấu mới của Công ty và các Chi nhánh

CBTT mẫu dấu mới của Công ty và các Chi nhánh

Trở về
CBTT mẫu dấu mới của Công ty và các Chi nhánh

28/12/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Số: 1340/2018/CV-SSIHO
V/v: Công bố thay đổi mẫu dấu mới của Công ty, Chi nhánh

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 

 

 

Kính gửi/To:          - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Mã chứng khoán:                                            SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                        72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                       028-38242897
Fax:                                                                 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:                 Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                          Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố                                     24 giờ    (X) bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

 

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi mẫu dấu của Công ty và Chi nhánh do thay đổi tên Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

 

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần chứng khoán SSI