Bổ sung thông tin làm rõ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Bổ sung thông tin làm rõ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Trở về
Bổ sung thông tin làm rõ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

20/03/2023

TP. Hồ Chí Minh, 20 tháng 03 năm 2023
 

Số: 296/2023/CV-SSIHO

V/v: Bổ sung thông tin làm rõ Báo cáo tình hình quản trị

Công ty năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
 24 giờ    (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:
  1. Ngày 30/01/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã công bố Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022, nay Công ty bổ sung thông tin làm rõ một số nội dung của Báo cáo theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
  2. Nội dung và lý do bổ sung: Chi tiết tại Công văn số 297/2023/CV-SSIHO và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Bản bổ sung thông tin để Báo cáo) đính kèm.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI