CBTT Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi

CBTT Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi

Trở về
CBTT Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi

18/12/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018
 Số: 1260/2018/CV-SSIHO
V/v: Công bố Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi
 

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 

 

Kính gửi/To:                                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

 

 

 

Công ty:                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán:                                                    SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                                72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                               028-38242897
Fax:                                                                         028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:                        Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                                 Phó Tổng Giám đốc
 
 
Loại thông tin công bố   24 giờ   bất thường   theo yêu cầu   định kỳ

 

Nội dung thông tin công bố:

  1. Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 17/12/2018 do đổi tên Công ty, căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của ĐHĐCĐ 2018, và Giấy phép điều chỉnh số 104/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000. Vui lòng tải Điều lệ sửa đổi tại đây
  2. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi ngày 17/12/2018 do đổi tên Công ty, căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của ĐHĐCĐ 2018, và Giấy phép điều chỉnh số 104/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000. Vui lòng tải Quy chế sửa đổi tại đây

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

 

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 
 
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI