CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Trở về
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/12/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018
Ref: 1290/2018/CV-SSIHO
V/v: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 

 

 

Kính gửi/To:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
Công ty:                                                                               CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Mã chứng khoán:                                                                 SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                                             72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                                            028-38242897
Fax:                                                                                      028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:                                     Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                                              Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố:                                                        (X) 24 giờ     bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

 

Nội dung thông tin công bố:

STT

Nội dung

Trước khi thay đổi

Thay đổi

Sau khi thay đổi

Lý do thay đổi

01

Vốn điều lệ (VNĐ)

5.000.636.840.000

100.000.000.000

5.100.636.840.000

- Mua lại 8 cổ phiếu lô lẻ ngày 19/12/2018

- Hoàn thành đợt phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

02

Tổng số cổ phiếu

500.063.684

10.000.000

510.063.684

03

Số lượng cổ phiếu quỹ

893,369

Tăng 8

893.377

04

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

499.170.315

Tăng  9.999.992

509.170.307

05

Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)

-

-

-

 

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần chứng khoán SSI