Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững 2022

Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững 2022

Trở về
Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững 2022

18/04/2023

TP. Hồ Chí Minh, 18 tháng 04 năm 2023
 

Số: 452/2023/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo

phát triển bền vững năm 2022 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
  24 giờ   bất thường    theo yêu cầu  (X) định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI