Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu kèm theo

Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu kèm theo

Trở về
Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu kèm theo

26/04/2023

TP. Hồ Chí Minh, 26 tháng 04 năm 2023
 

Số: 489/2023/CV-SSIHO

V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

và các tài liệu kèm theo

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
 (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung công bố: 
Ngày 25/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nay Công ty công bố các tài liệu sau:
  • Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
  • Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023;
  • Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023;
  • Các tài liệu khác có liên quan.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI