Công bố chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Trở về
Công bố chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

31/03/2023

TP. Hồ Chí Minh, 31 tháng 03 năm 2023
 

Số: 379/2023/CV-SSIHO

V/v: Công bố chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ

thường niên 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu  (X) định kỳ
 
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

  • Thời gian: 13:30, Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023
  • Hình thức họp: Họp trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Chương trình họp và Tài liệu họp: được Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống từ ngày 31/03/2023 tại đây
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI