Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ, các Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh do đổi tên, và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ, các Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh do đổi tên, và Sửa đổi Điều

Trở về
Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ, các Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh do đổi tên, và Sửa đổi Điều lệ Công ty

24/01/2019

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Số/Ref: 91/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ, các Giấy chứng nhận

kinh doanh chứng khoán phái sinh do đổi tên, và Sửa đổi Điều lệ Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi/To:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                    SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                               028-38242897

Fax:                                                         028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:         Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                  Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                            (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1.         Ngày 24/01/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã nhận được:

  • Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2019 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2000 cho SSI về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Vốn điều lệ cũ: 5.000.636.840.000  đồng

Vốn điều lệ mới: 5.100.636.840.000 đồng

  • Giấy chứng nhận điều chỉnh số 01/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 08/GCN-UBCK ngày 22/05/2017 do đổi tên Công ty.
  • Giấy chứng nhận điều chỉnh 02/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 09/GCN-UBCK ngày 22/05/2017 do đổi tên Công ty.

Vui lòng xem tại đây

 

2.         Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 24/01/2019 ghi nhận việc tăng vốn trên cơ sở Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vui lòng xem tại đây

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

được uỷ quyền công bố thông tin

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI