Công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trở về
Công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/12/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Số: 2270/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              (X)24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và gia hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 09/02/2018.
  • Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI