Công bố Quyết định hủy niêm yết 01 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết 01 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết 01 mã chứng quyền có bảo đảm

25/12/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2020

Số: 2266/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết 01 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Ngày 25/12/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền với 01 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây do đáo hạn:

  • Quyết định số 854/QĐ-SGDHCM ngày 24/12/2020 hủy niêm yết chứng quyền CHPG2012

Vui lòng xem tài liệu tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI