Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết 25 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết 25 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết 25 mã chứng quyền có bảo đảm

27/10/2023

TP. Hồ Chí Minh, 27 tháng 10 năm 2023
 

Số: 1776/2023/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết

25 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
 (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung công bố:
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 25 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:
 1. Quyết định số 631/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VIC/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVIC2308)
 2. Quyết định số 632/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền MBB/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CMBB2315)
 3. Quyết định số 633/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền MWG/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CMWG2314)
 4. Quyết định số 634/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền STB/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CSTB2327)
 5. Quyết định số 635/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền STB/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CSTB2328)
 6. Quyết định số 636/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VIB/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVIB2304)
 7. Quyết định số 637/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VIB/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVIB2305)
 8. Quyết định số 638/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VNM/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVNM2310)
 9. Quyết định số 639/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VPB/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVPB2315)
 10. Quyết định số 640/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền MSN/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CMSN2313)
 11. Quyết định số 641/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền MWG/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CMWG2313)
 12. Quyết định số 642/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVNM2311)
 13. Quyết định số 643/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VPB/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVPB2314)
 14. Quyết định số 644/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền FPT/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CFPT2313)
 15. Quyết định số 645/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền FPT/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CFPT2314)
 16. Quyết định số 646/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CHPG2331)
 17. Quyết định số 647/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/13M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CHPG2332)
 18. Quyết định số 648/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền MBB/10M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CMBB2314)
 19. Quyết định số 649/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền TCB/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CTCB2310)
 20. Quyết định số 650/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VRE/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVRE2315)
 21. Quyết định số 651/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VIC/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVIC2309)
 22. Quyết định số 652/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền ACB/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CACB2305)
 23. Quyết định số 653/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/14M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CHPG2333)
 24. Quyết định số 654/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền VHM/12M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CVHM2313)
 25. Quyết định số 655/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (Mã chứng quyền: CHPG2334)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI