Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết 30 mã chứng quyền có bảo đảm

23/08/2023

TP. Hồ Chí Minh, 23 tháng 8 năm 2023
 

Số: 1183/2023/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết 30 mã chứng quyền có bảo đảm

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242897
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 30 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:
 1. Quyết định số 451/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VPB/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVPB2307)
 2. Quyết định số 452/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VPB/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVPB2308)
 3. Quyết định số 453/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VPB/9M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVPB2309)
 4. Quyết định số 454/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVRE2309)
 5. Quyết định số 455/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VRE/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVRE2310)
 6. Quyết định số 456/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VIC/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVIC2307)
 7. Quyết định số 457/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VHM/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVHM2308)
 8. Quyết định số 458/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VHM/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVHM2309)
 9. Quyết định số 459/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VNM/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVNM2307)
 10. Quyết định số 460/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền VIB/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CVIB2303)
 11. Quyết định số 461/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CACB2302)
 12. Quyết định số 462/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền ACB/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CACB2303)
 13. Quyết định số 463/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CFPT2306)
 14. Quyết định số 464/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CFPT2307)
 15. Quyết định số 465/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CHPG2323)
 16. Quyết định số 466/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CHPG2324)
 17. Quyết định số 467/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CHPG2325)
 18. Quyết định số 468/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền HPG/9M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CHPG2326)
 19. Quyết định số 469/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền TCB/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CTCB2303)
 20. Quyết định số 470/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền TCB/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CTCB2304)
 21. Quyết định số 471/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền STB/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CSTB2320)
 22. Quyết định số 472/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CSTB2321)
 23. Quyết định số 473/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền STB/9M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CSTB2322)
 24. Quyết định số 474/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CMWG2306)
 25. Quyết định số 475/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CMWG2307)
 26. Quyết định số 476/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền MSN/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CMSN2308)
 27. Quyết định số 477/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023  niêm yết Chứng quyền MSN/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CMSN2309)
 28. Quyết định số 478/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CMBB2307)
 29. Quyết định số 479/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền MBB/6M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CMBB2308)
 30. Quyết định số 480/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2023 niêm yết Chứng quyền MBB/9M/SSI/C/EU/Cash-14 (Mã chứng quyền: CMBB2309)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/8/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI