Công bố Quyết định hủy niêm yết 14 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết 14 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết 14 mã chứng quyền có bảo đảm

20/11/2023

TP. Hồ Chí Minh, 20 tháng 11 năm 2023
 

Số: 1910/2023/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết 14 mã chứng quyền có bảo đảm

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242897
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:
 

Ngày 20/11/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền với 14 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây do đáo hạn:

 1. Quyết định số 744/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CACB2302
 2. Quyết định số 745/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CFPT2306
 3. Quyết định số 746/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CHPG2323
 4. Quyết định số 747/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CMBB2307
 5. Quyết định số 748/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CMSN2308
 6. Quyết định số 749/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CMWG2306
 7. Quyết định số 750/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CSTB2320
 8. Quyết định số 751/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CTCB2303
 9. Quyết định số 752/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CVHM2308
 10. Quyết định số 753/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CVIB2303
 11. Quyết định số 754/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CVIC2307
 12. Quyết định số 755/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CVNM2307
 13. Quyết định số 756/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CVRE2309
 14. Quyết định số 757/QĐ-SGDHCM ngày 16/11/2023 hủy niêm yết chứng quyền CVPB2307
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2023 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI