Công bố Quyết định niêm yết và thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định niêm yết và thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định niêm yết và thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm

23/10/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Số: 1261/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định niêm yết và Thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/10/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định chấp thuận niêm yết và Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

 1. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 429/QĐ-SGDHCM ngày 21/10/2019 đối với Chứng quyền REE/3.5M/SSI/C/EU/CASH-01 (Mã Chứng quyền CREE1902);
 2. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 430/QĐ-SGDHCM ngày 21/10/2019 đối với Chứng quyền VJC/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01 (Mã Chứng quyền CVJC1902);
 3. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 432/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền REE/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01 (Mã Chứng quyền CREE1903);
 4. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 433/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền VIC/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01 (Mã Chứng quyền CVIC1902);
 5. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 434/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền VHM/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01 (Mã Chứng quyền CVHM1902);
 6. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 435/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền MBB/3.5M/SSI/C/EU/CASH-02 (Mã Chứng quyền CMBB1904);
 7. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 436/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền VNM/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01 (Mã Chứng quyền CVNM1903);
 8. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 437/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền MBB/6.5M/SSI/C/EU/CASH-02 (Mã Chứng quyền CMBB1903);
 9. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 440/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền FPT/6.5M/SSI/C/EU/CASH-02 (Mã Chứng quyền CFPT1905);
 10. Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 441/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền HPG/6.5M/SSI/C/EU/CASH-02 (Mã Chứng quyền CHPG1907);
 11. Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 431/QĐ-SGDHCM ngày 22/10/2019 đối với Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/CASH-01 (Mã Chứng quyền CHPG1905);

Vui lòng xem tài liệu tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI