Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên 2020

Trở về
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/06/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Số: 1016/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

  1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 27/06/2020 (“ĐHCĐ 2020”) 
  2. Bầu lại các ông Nguyễn Duy Hưng, ông Hironori Oka, và ông Nguyễn Duy Khánh làm thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 27/06/2020 và miễn nhiệm thành viên BKS với các ông Nguyễn Văn Khải, ông Đặng Phong Lưu và bà Lê Cẩm Bình
  3. Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 27/06/2020 
  4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHCĐ 2020 sửa đổi bổ sung ngày 27/06/2020
Để xem lại toàn bộ Video chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 SSI, quý Cổ đông và Khách hàng theo dõi Tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI