SSI báo cáo tài chính quý III năm 2010

Danh sách báo cáo tài chính quý III năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Trở về
SSI báo cáo tài chính quý III năm 2010

20/10/2010

 

    

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

 

 Kính gửi:
  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
  • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  • Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia 
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan:
I.Báo cáo tài chính quý III năm 2010 (riêng và hợp nhất):
   1. Báo cáo tài chính hợp nhất
   2. Báo cáo tài chính riêng

Xin quý cơ quan và quý vị truy cập vào đường link trong các mục trên để tải báo cáo về hoặc bấm vào các liên kết dưới đây để tải toàn bộ báo cáo:

Trân trọng,

Công ty CP Chứng khoán Sài gòn

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI