Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Trở về
Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

10/04/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐH2019”). Thông tin về ĐH2019 như sau:   

Thời gian:   13:30, Thứ Năm - Ngày 25 tháng 4 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường Thống Nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Nội dung họp:

 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018;
 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 4. Quyết đinh phân phối lợi nhuận năm 2018;
 5. Quyết đinh thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 6. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019;
 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019;
 9. Bầu bổ sung hai (2) thành viên HĐQT
Tài liệu Đại hội: vui lòng tải tại đây
 
Điều kiện tham dự ĐH2019:
 1. Cổ đông có quyền tham dự ĐH2019 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
 2. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2019 hoặc tải xuống từ website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Đăng ký tham dự và đề cử/ ứng cử:

Để việc tổ chức ĐH2019 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Công ty; đề cử/ứng cử vào HĐQT bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử, mẫu Bản cung cấp thông tin, Danh sách người nội bộ và người có liên quan, và Văn bản cam kết được đăng tải website của Công ty và gửi về Công ty trước 15:00 ngày 22/4/2019 theo địa chỉ:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3824 2897 máy lẻ 1003

Fax: (84-28) 3824 2997

Người liên lạc: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3936 6321 máy lẻ 779

Fax: (84-24) 3936 6311

Người liên lạc: Chị Đặng Thị Thu Hà

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Trân trọng

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký và đóng dấu)

  NGUYỄN DUY HƯNG

    

Công ty cổ phần chứng khoán SSI