Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2018

Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2018

Trở về
Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2018

25/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      --------
Số: 1288/2018/CV-SSIHO                                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

 

Kính gửi:                                    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                                                    - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
                                                    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (tên trước khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN)
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-38242897                            Fax: 028-38242997

 

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành
 1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 2. Vốn điều lệ: 5.000.636.840.000 đồng
 3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 4. Mã chứng khoán: SSI
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
 7. Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 9 Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty
 8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày phát hành): 25/12/2018
 9. Ngày giao dịch dự kiến: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành, do vậy, ngày giao dịch dự kiến như sau:
 • 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 28/12/2020
 • 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 27/12/2021

 

II. Kết quả phát hành cổ phiếu
 1. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu
 2. Giá phát hành:10.000 đồng/cổ phiếu
 3. Số người lao động được phân phối: 167 người
 4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 510.063.684 cổ phiếu (bao gồm 893.377 cổ phiếu quỹ)
III. Tài liệu gửi kèm
 1. Danh sách cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
 2. Quyết định số 100/2018/QĐ-CTHĐQT ngày 25/12/2018 về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu không được đăng ký mua.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
 
 
 
 
NGUYỄN DUY HƯNG
Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần chứng khoán SSI