Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SGN

Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SGN

Trở về
Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SGN

02/11/2020

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

Số: 1897/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SGN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

 1. Thông tin về tổ chức đầu tư
 • Tên tổ chức đầu tư  Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028-38242897                            Fax: 028-38242997  
 1. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Không có
 2. Tên cổ phiếu/ mã chứng khoán sở hữu: SGN
 3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.376.640 cổ phiếu (16.03%)
 4. Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%): 1.261.978 cổ phiếu
 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.638.618 cổ phiếu (19.80%)
 6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: Không có
 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: Không có
 8. Lý do thay đổi sở hữu: cấu trúc lại danh mục
 9. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 28/10/2020
 10. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Hồng Nam

Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI