CBTT về việc thay đổi giá thực hiện và tỷ lệ của Chứng quyền CVNM2010

CBTT về việc thay đổi giá thực hiện và tỷ lệ của Chứng quyền CVNM2010

Trở về
CBTT về việc thay đổi giá thực hiện và tỷ lệ của Chứng quyền CVNM2010

29/09/2020

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020

Số: 1592/2020/CV-SSIHO

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH CHỨNG QUYỀN

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                               - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

 

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Mã chứng quyền: CVNM2010

- Mã chứng khoán cơ sở: VNM

- Loại chứng quyền (mua/bán): Chứng quyền mua

- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu

- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): thanh toán tiền

- Thời hạn: 5 tháng

- Ngày đáo hạn: 8/2/2021

- Ngày thực hiện điều chỉnh: 29/09/2020

- Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 20% mệnh giá/cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:1

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Hồng Nam

Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI