CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc

Trở về
CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc

31/07/2020

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

Số: 1258/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định thay đổi Tổng Giám đốc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                               (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/8/2020.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/8/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ­­31/7/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI