Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

Công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Trở về
Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

17/01/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

 

Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                     - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

                     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức đăng ký phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-38242897                            Fax: 028-38242997

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành
 1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 2. Vốn điều lệ: 5.100.636.840.000 đồng
 3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 4. Mã chứng khoán: SSI
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
 7. Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty
 8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày phát hành): 15/01/2020
 9. Ngày giao dịch dự kiến: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành, do vậy, ngày giao dịch dự kiến như sau:
 • 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 17/01/2022
 • 5.000.000 cổ phiếu giao dịch ngày: 16/01/2023
II. Kết quả phát hành cổ phiếu
 1. Số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu
 2. Giá phát hành:10.000 đồng/cổ phiếu
 3. Số người lao động được phân phối: 164 người
 4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 520.063.684 cổ phiếu (bao gồm 2.009.008 cổ phiếu quỹ)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ

 

 

NGUYỄN HỒNG NAM

Phó Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI