Công bố các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

Công bố các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

Trở về
Công bố các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

19/12/2022

TP. Hồ Chí Minh, 19 tháng 12 năm 2022
 

Số: 1656/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố các Nghị quyết HĐQT thông qua Triển khai

phương án phát hành ESOP và Quy chế phát hành ESOP

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242897
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:
  1. Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
  2. Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI