Công bố Quyết định hủy niêm yết 12 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết 12 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết 12 mã chứng quyền có bảo đảm

19/12/2022

TP. Hồ Chí Minh, 19 tháng 12 năm 2022
 

Số: 1669/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết của 12 mã Chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242897
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 19/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền với 12 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây do đáo hạn:
 1. Quyết định số 882/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CTPB2206.
 2. Quyết định số 883/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CVHM2214.
 3. Quyết định số 884/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CSTB2217.
 4. Quyết định số 885/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CTCB2210.
 5. Quyết định số 886/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CVPB2210.
 6. Quyết định số 887/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CVRE2214.
 7. Quyết định số 888/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CMWG2211.
 8. Quyết định số 889/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CMBB2209.
 9. Quyết định số 890/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CHPG2220.
 10. Quyết định số 891/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CKDH2213.
 11. Quyết định số 892/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CFPT2208.
 12. Quyết định số 893/QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2022 hủy niêm yết chứng quyền CACB2206.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI