Công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 5 của Phòng giao dịch Times City

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh  thay đổi lần thứ 5 của Phòng giao dịch Times City

Trở về
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 5 của Phòng giao dịch Times City

23/12/2022

TP. Hồ Chí Minh, 23 tháng 12 năm 2022
 

Số: 1677/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 5 của Phòng giao dịch Times City

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242897
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Thị Thanh Hà
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Tài chính
 
Loại thông tin công bố:
 
(X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:
  • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 19/12/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp do thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Chứng khoán.
  • Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 5 của Phòng giao dịch Times City: 22/12/2022.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI