Công bố các Nghị quyết HĐQT

Công bố các Nghị quyết HĐQT

Trở về
Công bố các Nghị quyết HĐQT

09/10/2020

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

Số: 1723/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố các Nghị quyết HĐQT ngày 09/10/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                   Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                               (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

-           Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán

 -          Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ­­09/10/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng NamTổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI